Rus News Journal

Doritorii de an emigra î n Quebec pot participa la ş edin ţ e informative oferite gratuit la Chi ş in ă u

Quebec ofer ă î n continuare posibilit ă ţ i de emigrare cet ă ţ enilor R. Moldova. Cei care î ş i doresc s ă se stabileasc ă î n provincia canadian ă pot participa la ş edin ţ ele informative oferite gratuit la Chi ş in ă u de guvernul canadian.
Num ă rul de imigran ţ i î n Quebec nu este limitat. Responsabilul de informare al Biroului de Imigrare al Quebecului (BIQ) din Vena, Jean - Pascal Vachon a precizat miercuri, 2 septembrie, î n cadrul unei conferin ţ e de pres ă la
Chi ş in ă u c ă doritorii pot imigra î n Quebec, dac ă cunosc bine limba francez ă cunosc date despre situa ţ ia social - politic ă ş i cultural ă din aceast ă provincie ş i dac ă corespund cerin ţ elor î naintate de BIQ. Doritorii trebuie s ă
completeze formularul de evaluarea preliminar ă de imigrare (EPI) on - line. Dac ă r ă spunsul la EPI este favorabil, persoanele pot î nainta cererea oficial ă de imigrare - Cerere de Certificat de Selec ţ ie (DCS). Dup ă ob ţ inerea
Certificatului de Selec ţ i e al Quebecului (CSQ), pretendentul poate transmite dosarul la Ambasada Canadei pentru eliberarea vizei de rezident permanent. Perioada de analiz ă a dosarului poate dura î ntre 9 - 12 luni. Pentru examinarea dosarului familiile trebuie s ă scoat ă din buzunar c  6; te 390 dolari canadieni (circa 3500 lei), plus 150 dolari canadieni (circa 1300) pentru fiecare membru al familiei. Candida ţ ii selecta ţ i î ş i asum ă responsabilitate s ă se
informeze cu privire la c ă utarea unei locuin ţ e, perspectivele unui loc de munc ă ş i g ă sirea acestuia, condi ţ iile specifice referitoare la practicarea unei profesii sau meserii. Persoanele care se mut ă cu traiul î n Quebec pot
ob ţ ine cet ă ţ enia Canadei doar dup ă trei ani. Se accept ă dubla cet ă ţ e nie. Pentru anul 2009 Quebec prevede s ă accepte î n total î ntre 47 400 ş i 50 000 (î n 2010, î ntre 52 400 ş i 55 000) imigran ţ I. Propor ţ ia imigran ţ ilor care
cunosc limba francez ă va fi de cel pu ţ in 61 % din num ă rul total. Persoanele interesate de ş edin ţ ele informative gratuite pot afla detalii pe: www. immigration - quebec. gouv. qc. ca